2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 14/04/2023
Thời gian hoàn thành 4 giờ 14 phút
Thành viên 4
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2023
 • Bài mở đầu
  • BÀI MỞ ĐẦU Bài mở đầu Quản trị chiến lược
 • Bài 1: Tổng quan về chiến lược
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 1 Chiến lược quan trọng nhưng thực thi càng quan trọng
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 2 Vấn đề khi không thực thi được chiến lược
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 3 1 Thế nào là chiến lược đúng
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 3 2 Cách làm sứ mệnh và tầm nhìn
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 3 3 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 4 Chiến lược là gì 1
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 4 Chiến lược là gì 2
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 4 Chiến lược là gì 3
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 5 Khẩu quyết làm chiến lược và cách làm chiến lược
  • BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC Bài 1 Phần 6 BRAINSTORM
 • Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp
  • BÀI 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Bài 2 Phần 1 Sự thay đổi của môi trường tác độ
  • BÀI 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Bài 2 Phần 2 Tư duy chiến lược
  • BÀI 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Bài 2 Phần 3 Chọn ngành để vào 1
  • BÀI 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Bài 2 Phần 3 Chọn ngành để vào 2
  • BÀI 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Bài 2 Phần 3 Chọn ngành để vào 3
  • BÀI 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Bài 2 Phần 4 1 Xây dựng Business Model để chiế
  • BÀI 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Bài 2 Phần 4 2 Kiểm định Business Model
 • Bài 3: Môi trường bên trong doanh nghiệp
  • BÀI 3 MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP Bài 3 Phần 1 Phân tích nội tại và so sánh
  • BÀI 3 MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP Bài 3 Phần 2 Tạo ra năng lực canh tranh
  • BÀI 3 MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP Bài 3 Phần 3 Trước sự tác động từ bên ngoài thì bên tron
 • Bài 4: Lựa chọn chiến lược
  • BÀI 4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Bài 4 Phần 1 Nhóm chiến lược
  • BÀI 4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Bài 4 Phần 2 Chiến lược cạnh tranh
  • BÀI 4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Bài 4 Phần 3 Chiến lược đại dương xanh
  • BÀI 4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Bài 4 Phần 4 Chuỗi giá trị tạo lợi thế cạnh tranh
  • BÀI 4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Bài 4 Phần 5 Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược
  • BÀI 4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Bài 4 Phần 6 Xây dựng mục tiêu dài hạn
  • BÀI 4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Bài 4 Phần 7 Xây dựng mục tiêu bán hàng
 • Bài 5: Các chiến lược của doanh nghiệp
  • BÀI 5 CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP Bài 5 Phần 1 Bộ và nhóm chiến lược
  • BÀI 5 CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP Bài 5 Phần 2 Chiến lược thực thi
  • BÀI 5 CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP Bài 5 Phần 3 Sự phối hợp các bộ chiến lược
 • Bài 6: Tổ chức thực hiện và đánh giá
  • BÀI 6 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ Bài 6 Phần 1 Tổ chức, thực hiện 1
  • BÀI 6 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ Bài 6 Phần 1 Tổ chức, thực hiện 2
 • Bài 7: Kiểm tra Kết thúc khoá học
  • Bài kiểm tra quản trị chiến lược
   55 xp